Jak często trzeba wykonywać serwis klimatyzacji?

Obowiązek serwisowania klimatyzacji, również w pomieszczeniach biurowych, wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Brak jest natomiast przepisów dotyczących koniecznej częstotliwości przeglądów i czyszczenia klimatyzacji.
Dlaczego trzeba wykonywać serwis klimatyzacji? Na filtrach z czasem osadzają się zanieczyszczenia, zmniejsza się wydajność działania klimatyzatora, wzrasta natomiast zużycie energii. Zanieczyszczenia zgromadzone na filtrze mogą stać się zachętą dla drobnoustrojów, które z czasem zaczną bytować w naszej klimatyzacji i będą wdmuchiwane do mieszkania. Poza tym urządzenie dość często się obladza, co jest przyczyną skraplania wody. Wskutek tego, w skrajnych przypadkach, nie udaje się nam uzyskać żądanej temperatury. Z tego powodu każdy właściciel klimatyzatora powinien dla własnego zdrowia systematycznie przeprowadzać serwis klimatyzacji, a więc przegląd, czyszczenie i konserwację.
Częstotliwość konserwacji, przeglądów i czyszczenia klimatyzacji zależna jest przede wszystkim od typu klimatyzatora, rodzaju instalacji, podatności klimatyzatora na zanieczyszczenia, przepływu powietrza, poza tym również od wyników kontroli czystości, wcześniejszych awarii i wynikłych w związku z tym uszkodzeń. Powinno się więc wziąć pod uwagę, umieszczone w instrukcji obsługi urządzenia, zalecenia producenta klimatyzatora związane z częstotliwością konserwacji, przeglądów i czyszczenia klimatyzatora.