Czynniki chłodnicze w klimatyzacji

Urządzenie klimatyzacyjne nie może funkcjonować bez czynnika chłodniczego, który bierze udział w wymianie ciepła. Czynniki chłodnicze, parując w niskiej temperaturze i pod niskim ciśnieniem, pobierają ciepło, które później jest oddawane w momencie skraplania w wyższej temperaturze i pod wyższym ciśnieniem.
W powszechnym użytkowaniu jest obecnie kilkanaście rodzajów czynników chłodniczych. Około 90 % domowych urządzeń klimatyzacyjnych pracuje na czynniku R410A, a w około 10 % urządzeń ma zastosowanie czynnik R407C. Oba te czynniki są nietoksyczne i niepalne. W zwykłych warunkach atmosferycznych są one lotnymi gazami.
R407C jest mieszaniną trójskładnikową, natomiast R410A składa się z dwóch substancji.
Z uwagi na powiększającą się wciąż dziurę ozonową, w 1987 roku podpisany został Protokół Montrealski – umowa międzynarodowa, dotycząca przeciwdziałania dziurze ozonowej. Według ostatnich poprawek Protokołu, freony, czyli chlorofluorowęglowodory, zostały wycofane z użycia, a wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC) – związki z mniejszą zawartością chloru – dopuszczone są do stosowania do 2030 roku przy sukcesywnych ograniczeniach.
W związku z tym, począwszy od 2004 roku, ze względu na ochronę środowiska, zabronione jest montowanie nowych klimatyzatorów, które pracują w oparciu o czynnik chłodniczy R22 (HCFC-22). Posiada on dobre właściwości termodynamiczne, jednak powoduje powiększanie się dziury ozonowej. Substancje HCFC są dziś zastępowane przez nową generację czynników chłodniczych (HFC), które są zupełnie nieszkodliwe dla warstwy ozonowej.

 

Wg wikipedii:

Klasyfikacja płynów roboczych wykorzystywanych w urządzeniach chłodniczych

 • syntetyczne
  • jednorodne
  • niejednorodne
   • mieszaniny azeotropowe – nie wykazujące poślizgu temperaturowego
   • mieszaniny zeotropowe (nieazeotropowe) – wykazujące poślizg temperaturowy. Czynniki te są mieszaniną czynników jednoskladnikowych o różnej lotności. Poślizg temperaturowy jest zjawiskiem niekorzystnym – powoduje, że zjawisko parowania nie przebiega izotermicznie
 • naturalne

Dodaj komentarz